• Op werkdagen voor 17:00 besteld morgen in huis
  • Direct vanuit voorraad leverbaar
  • Gratis verzending vanaf € 50 - NL & BE

Algemene Voorwaarden

Kort en bondig?
De belangrijkste zaken die u moet weten voor u een bestelling plaatst bij ons vindt u op de pagina Info voor je bestelt.  Hier staat alles omschreven zodat u weet wat u van ons kunt verwachten.

1 Definities

1.1 ActieveHonden.com : Eigenaar of een medewerk(st)er.
1.2 Klant : Persoon die een product van ActieveHonden.com wil aanschaffen.
1.3 Order : Schriftelijke overeenkomst tussen ActieveHonden.com en klant.
1.4 Spel/Speelgoed/Product : Artikel bestemd voor de verkoop.


1.5 ActieveHonden.com is als volgt te bereiken:
 

Email: 24 uur per dag op


2 Algemene bepalingen

2.1 ActieveHonden.com is geopend op de per locatie aangegeven tijden en na telefonische afspraak.
2.2 ActieveHonden.com behoudt zich het recht voor om de openstelling te wijzigen (bijv. tijdens vakanties, ziekte of overmacht). Hiervan zal, indien mogelijk, tijdig een aankondiging gedaan worden.
2.3 Dit reglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda(Rotterdam) onder nummer 76281000 en van toepassing op het kopen van de producten.
2.4 Aan fouten in alle vormen van schrijven door ActieveHonden.com kunt u zich geen rechten ontlenen.
2.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist ActieveHonden.com. Beroep hierop is niet mogelijk.
2.6 Bestellingen worden hoofdzakelijk via de internetsite geplaatst, ook is het mogelijk uw bestelling per email door te geven mits er vragen of onduidelijkheden zijn.
2.7 Er is geen minimum bestelbedrag. ActieveHonden.com behoudt het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren.
2.8 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ActieveHonden.com uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3 Prijzen

3.1 De in de laatst verschenen internetpagina van ActieveHonden.com vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is ActieveHonden.com bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen zonder kennisgeving.De overeenkomst komt tot stand wanneer de betaling voldaan is.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.
3.4 ActieveHonden.com is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen
3.5 ActieveHonden.com is niet verantwoordelijk voor de kosten van pakketzendingen wanneer prijzen veranderd of verhoogd zijn, evenals als het blijkt dat het verzenden door de omvang of het gewicht van het product en verpakking meer blijken te kosten.

4 Levering

4.1 Aflevering door ActieveHonden.com vindt plaats door de klant gekozen vervoerder. Levering vindt bij onze hoofdvervoeder PostNL plaats van maandag tot zaterdag.
4.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. ActieveHonden.com besteedt de verzendingen voornamelijk uit aan PostNL. Derhalve is ActieveHonden.com niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten. Wel zullen wij bij problemen hieromtrent een helpende hand bieden.
4.3 ActieveHonden.com levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. Verzending vindt op werkdagen in de regel plaats binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling. De door de ActieveHonden.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehaald door welke omstandigheid dan ook zal de verkoper de consument hiervan tijdig op de hoogte stellen. Op dat moment kunnen beide partijen een nieuwe levertijd overeenkomen of de overeenkomst ontbinden. Sommige producten zullen besteld moeten worden als deze niet voorradig blijken te zijn, AktieveHonden.com zal u daarvan op de hoogte stellen, dan kunt u een keuze maken of u dan wel of niet uw bestelling wil laten doorgaan. Pas na uw bevestiging is dan uw bestelling definitief en krijgt u uw orderbevestiging van ons.
4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal ActieveHonden.com een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5 Betaling

5.1 U kunt momenteel op 2 manieren betalen:

U betaalt vooruit. Het totaalbedrag, dat u op de door ons gemailde orderbevestiging kunt vinden, kunt u overmaken op onze Bankrekening: Rabobank 1253.52.069 t.n.v. ActieveHonden.com te Haastrecht. De klant heeft het recht de order binnen 7 werkdagen te annuleren, zonder opgaaf van reden. U dient bij betaling het factuurnummer te noteren. De betaling moet binnen 14 dagen plaats vinden. Als het factuurbedrag na 14 dagen niet betaald is komt de order te vervallen.

Contant of per Pin: U kunt uw bestelling contant betalen of pinnen bij het afhalen van uw bestelling in onze showroom ( zie locatie op de website).

IDEAL/BanContact/Sofort/Creditcard: dit zijn directe overboekingen, uw betaling wordt direct goedgekeurd en uw bestelling kan dan direct verzonden worden.

6 Retourrecht

6.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 14 dagen na het ontvang van uw bestelling de levering te retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook rembours zonder voorgaand overleg wordt geweigerd.
6.2 Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd, reukloos en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt ActieveHonden.com u de betaalde prijs (aankoopprijs met verzendkosten wanneer deze betaald zijn), met uitzondering van de retourkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
6.3 Wanneer de door ActieveHonden.com afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 6.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
6.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: voer, snacks en evt. snoepgoed.
6.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

7 Aansprakelijkheid

7.1 ActieveHonden.com kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële of niet-materiële schade, lichamelijk en/of geestelijk letsel van uzelf of uw hond/of ander diersoort als gevolg van het gebruik van het gekochte product.
7.2 ActieveHonden.com is niet aansprakelijk voor direct of indirect door de klant of derden geleden en schade als gevolg van niet of niet tijdige levering.
7.3 ActieveHonden.com is niet aansprakelijk voor schade die door de klant of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van haar personeel of derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
7.4 De klant vrijwaart ActieveHonden.com tegen alle eventuele aanspraken c.q. rechten van derden of vergoeding van geleden en nog te lijden schaden op grond van art. 7.1 en 7.2 omschreven handelen of nalaten.
7.5 ActieveHonden.com is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

8 Garantie

8.1 Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Indien gewenst kan ActieveHonden.com de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten voor het sturen van een nieuw/gerepareerd artikel worden alleen vergoed door ActieveHonden.com als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder, de extra kosten hiervan zijn voor de klant.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij ActieveHonden.com worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.2 gestelde voorwaarden is voldaan,ActieveHonden.com het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van ActieveHonden.com), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
In alle gevallen bepaalt ActieveHonden.com in hoeverre de schade valt onder garantie.
8.3 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; ActieveHonden.com niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

9 Gebruik van het product

9.1 Voor het gebruik van de spellen dient u controle te hebben over het gedrag van uw hond. Dit betekent dat het spel alleen onder toezicht van een volwassene gespeeld kan worden, u kunt de hond er niet mee alleen laten.

10 Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar ActieveHonden.com is gevestigd bevoegd, tenzij ActieveHonden.com voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is ActieveHonden.com gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van de verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
11.2 Als overmacht worden beschouwd omstandigheden buiten de wil en het toedoen van ActieveHonden.com, die zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon voorzien welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zoals overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, bijzonder weersomstandigheden, transport belemmeringen, werkstakingen, gebrek aan voorraden/ grondstoffen en/ of arbeidskrachten etc.

Service & Contact

Mail

info@actievehonden.com
7 dagen per week

Bel

+31 182 820 082
Maandag t/m Donderdag 9.00 - 17.00

Ons assortiment

9.6

Beoordeeld door meer dan 1500 hondenliefhebbers
Bekijk alle reviews op hier →